Инсталиране и конфигуриране на rsync
Публикувана от smilev на June 23 2014 07:11:07
Инсталиране и конфигуриране на rsync
тестовете са правени на freeBSD но принципа на работта е един и същ разликата е в инсталацията зависи от самата дистрибуция


Разширена новина
Инсталиране и конфигуриране на rsync
тестовете са правени на freeBSD но принципа на работта е един и същ разликата е в инсталацията зависи от самата дистрибуция

Инсталиране:

# cd /usr/ports/net/rsync
# make install

Настроики на сървъра
отиваме при конфигурационния фаил който в нашия случай се намира в /usr/local/etc/rsync/rsync.conf
правиме резервно копие на конфигурационния фаил cp rsync.conf rsync.conf_org
редактираме конфигурационния фаил ее rsync.conf
променяме следните параметри:

uid             = root
gid             = wheel
use chroot      = yes
max connections = 4
syslog facility = local5
pid file        = /var/run/rsyncd.pid

[www]
path    = /usr/local/websites/
comment = all of the websites

Ако искаме да се изпълнява от друг усер трябва да се създаде усер и променяме use chroot от YES на NO за да не може да се изпълни като роот

След като ги промениме и запишеме трябва да стартираме сървиса което става по следния начин:
ee /etc/rc.conf
вмъкваме следното rsyncd_enable="YES"

# rsync --daemon # ако тука изкара грешка значи не е описан в rc.conf
# ps auwx | grep rsync #проверяваме дали е стартиране
root 30114 0.0 3.7 936 500 ?? Ss 7:10PM 0:00.04 rsync --daemon

след това тестваме връзката

telnet localhost 873
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
@RSYNCD: 21

при положение че всичко е наред можеме да продължиме на татък
даваме права върху конфигурационния фаил
chmod 640 /usr/local/etc/rsyncd.conf

Създаваме фаил който ще опишем в crontab-a за да се изпълнява автоматично на определеното от нас време

#!/bin/sh
echo ============================================================= > rs.log
/usr/local/bin/rsync -avz --stats --delete  192.168.3.121::openvnc /usr/local/etc/openvnc >> rs.log
echo ============================================================= >> rs.log

mail -s "ime na emaila " email </root/rs.log

Добавяне в crontab
crontab -e
55 23 * * * /root/rs.sh 2>&1
ще се стартира автоматично всяка вечер в 23:55 ч.